+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

A /Ptk./ Polgári Törvénykönyv szerint az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját – ingó, ingatlan stb – részben vagy egészben elvonják, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.

A fedezetelvonó jelleghez több feltétel együttes megléte szükséges.

1./ a szerződésnek érvényesnek kell lennie,

2./ a szerződést kötő feleken kívül egy harmadik személynek valamilyen követelése legyen az egyik szerződő fél felé,

3./ a szerződés az előzőkben említett követelés kielégítését hiúsítsa meg részben vagy egészben,

4./ a követelés adósával szerződő másik fél rosszhiszemű legyen, vagy ingyenes előnyt szerezzen a szerződésből.

Mindenkép el kell határolni egymástól a fedezetelvonó és a fedezetelvonás céljából kötött színlelt szerződéseket.