+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4. §-ának (1)
bekezdése a következő mondattal egészül ki:
“Ha a közigazgatási végrehajtás során már közzétették az ingóság értékesítéséről szóló hirdetményt,
az eljárást az értékesítést és a befolyt vételár közigazgatási eljárásban történő felosztását és
kifizetését követően kell – sikeres értékesítés esetén a tartozás kiegyenlítését követően fennmaradó
összegre – bírósági végrehajtás útján folytatni.”
2. § A Vht. 13. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés
számozása (5) bekezdésre változik:
“(3) A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 861/2007/EK rendelet) szerinti eljárásban hozott ítélet alapján
végrehajtható okiratot lehet kiállítani akkor is, ha az ítéletet megfellebbezték.
(4) Nem lehet végrehajtható okiratot kiállítani a jogerős fizetési meghagyás alapján, ha a jogerősítési
záradékot a bíróság a Pp. 319. §-ának (6) bekezdése alapján akként állította ki, hogy a követelés
tárgyában nincs helye végrehajtásnak.”
3. §[2]
4. § A Vht. 23/B. §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki és a § jelenlegi szövegének számozása
(2) bekezdésre változik:
“(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 44/2001/EK tanácsi rendelet)
szerinti közokiratot az adós lakóhelye, székhelye – ezek hiányában végrehajtás alá vonható
vagyontárgyának helye, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen
kereskedelmi képviselete esetén a fióktelep, illetőleg a képviselet helye – szerinti megyei bíróság
székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság, a 2201/2003/EK
rendelet szerinti közokiratot pedig a kötelezett, vagy a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti
megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság látja el
végrehajtási záradékkal.”
5. §[3]
6. § A Vht. 37/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
“(4) Nem kell kézbesítési megbízottat megjelölni a 861/2007/EK rendelet szerinti határozat
végrehajtására indult eljárásban.”
7. § (1) A Vht. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) A végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó szükség esetén beszerzi az
adós személyének azonosítására szolgáló, továbbá az adós lakóhelyére (tartózkodási helyére),
székhelyére, telephelyére, munkahelyére (egyéni vállalkozására), jövedelmére és a végrehajtás alá
vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan vagyon, bankszámla, betét, értékpapír, érdekeltség gazdasági
társaságban stb.) vonatkozó adatokat.”
(2) A Vht. 47. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(7) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti adatok beszerzése céljából elektronikus úton is
megkeresheti az adatokat elektronikus úton nyilvántartó hatóságokat, szervezeteket.”
8. §[4]
9. §[5]
10. § A Vht. 52/A. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
“A végrehajtó a természetes személy adós kérelmére – az adótartozás és az adók módjára behajtandó
köztartozás kivételével – megállapíthatja a pénztartozás részletekben történő teljesítésének feltételeit,
ha az adós vagyontárgyainak felkutatása és lefoglalása iránt intézkedett, és az adós a végrehajtandó
követelés egy részét már megfizette.”
11. § (1) A Vht. 114/A. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
“A kielégítési jog megnyíltát – szemben a végrehajtás általános feltételeivel – a bíróság az alapján
állapítja meg, hogy a zálogtárgyat végrehajtási eljárás során lefoglalták.”
(2) A Vht. 114/A. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
“(11) Ha a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt a zálogtárgyat a bekapcsolódás engedélyezését
követően másik végrehajtási eljárásban is lefoglalják, a bekapcsolódás hatálya e további végrehajtásra
is kiterjed.
(12) A bekapcsolódással indult végrehajtási eljárás – ha a zálogjogosultnak a bekapcsolódással érintett
költségei megtérültek – a végrehajtás (bekapcsolódással érintett több végrehajtás esetén valamennyi
végrehajtás) befejeződésével megszűnik.”
12. §[6]
13. §[7]
14. §[8]
15. §[9]
16. §[10]
17. §[11]
18. §[12]
19. §[13]
20. §[14]
21. § (1)[15]
(2) A Vht. 147. §-a (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
“Ha nincs további ajánlat, a végrehajtó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után
kijelenti, hogy az ingatlant a legtöbbet ajánló árverező megvette.”
22. § A Vht. 149. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az árveréstől – ha pedig az árverést jogorvoslattal
támadták meg, a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezése szerint annak jogerőre emelkedésétől –
számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára; ha ezt elmulasztja,
előlegét elveszti.”
23. §[16]
24. §[17]
25. §[18]
26. §[19]
27. §[20]
28. §[21]
29. §[22]
30. §[23]
31. §[24]
32. § (1) A Vht. 217. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
“A végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a
végrehajtónál, aki azt – a kifogásolt végrehajtói intézkedésre vonatkozó iratok másolatával együtt – 3
munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak.”
(2) A Vht. 217. §-a (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
“A bíróság – ha azok nem állnak rendelkezésre – a végrehajtási kifogás beérkezésétől számított 8
munkanapon belül intézkedik a kifogás elbírálásához szükséges iratok beszerzése iránt, a végrehajtó
pedig a bíróság megkeresésének 8 munkanapon belül köteles eleget tenni.”
33. §[25]
34. §[26]
35. § A Vht. 254. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
“(6) A felvilágosításra jogosult kérelmére a végrehajtó által a végrehajtási ügy iratáról kiadott
másolatért a külön jogszabályban meghatározott összegű költségtérítést kell fizetni a végrehajtó
részére, mely nem végrehajtási költség.”
36. § A Vht. 264. §-át megelőző “A bírósági titkár végrehajtási jogköre” alcím helyébe az “A bírósági
titkár és a bírósági ügyintéző végrehajtási jogköre” alcím lép, és a Vht. 264. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
“(3) A bírósági ügyintéző elláthatja a végrehajtási ügyintéző feladatkörét, illetőleg e feladatkörbe
tartozó bármely eljárási cselekményt elvégezhet, ha megfelel a 233. § (1) bekezdésének a)-e)
pontjában vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, a végrehajtási ügyintézői vizsgát letette, és
nem áll fenn vele szemben a 233. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok. A bírósági ügyintéző e bekezdés
szerint történő kinevezése során a bűnügyi nyilvántartásnak a rá vonatkozó teljes körű adatait a
kinevező vizsgálja meg és mérlegeli a kinevezést megelőzően.”
37. § A Vht. 307. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a
következő n) és o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)
“g) a végrehajtói ügyvitelre, pénzkezelésre és statisztikára, továbbá a végrehajtási ügyek
irattározására, valamint a kamara iratainak iratkezelésére vonatkozó szabályokat,”
“n) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az árverezők elektronikus nyilvántartásába
történő bejegyzés díját, a közös tulajdonban lévő ingatlan árverése esetén a tulajdonostárs tulajdoni
hányadának értékesítéséért felszámítható díjat, az önálló bírósági végrehajtó által a felvilágosításra
jogosult részére kiadott másolatért felszámítható költségtérítést, valamint ezek megfizetésének
módját,
o) az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes
szabályokat.”
38. §[27]
39. §[28]
40. § (1)[29]
(2)[30]
(3) Az Art. 156. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
“(7) Az adóhatóság az árverési vevő, illetőleg elektronikus árverés esetén az elektronikus árverező
adóazonosító jelét az adótitokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli.”
(4) Az Art. 156/A. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
“Kiskorú és kiskorú nevében képviselője az árverésen nem vehet részt.”
(5) Az Art. 156/A. §-ának (11) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
“A jogerősen megállapított fizetési kötelezettség teljesítéséig az árverési vevő további elektronikus
árverésen nem vehet részt.”
(6)[31]
41. §[32]
42. § Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-ának (6) bekezdése
a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)
“e) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő
felvételi eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékére és megfizetésére”
(vonatkozó részletes szabályokat.)
43. § (1) A törvény – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap 1.
napján lép hatályba.
(2) A törvény 40. §-ának (3)-(5) bekezdése és 45. §-ának (2) bekezdése a törvény kihirdetését követő
8. napon lép hatályba.
(3) A törvény 3. §-a, 5. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 31. §-a és 38. §-a 2008. december 12-én lép hatályba.
(4) A törvény 12-20. §-a, 21. §-ának (1) bekezdése, 23-30. §-a, 33. §-a, 34. §-a, 39. §-a, 40. §-ának
(1), (2) és (6) bekezdése, 41. §-a, valamint 45. §-ának (1) bekezdése és 46. §-a 2009. január 1-jén
lép hatályba.
44. § (1) A törvényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény hatálybalépésekor folyamatban
lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A törvény 12-20. §-át, 21. §-ának (1) bekezdését, 23-29. §-át, valamint 46. §-ának (1), (2) és (4)
bekezdését azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az ingó
vagy ingatlan lefoglalására a törvény hatálybalépését követően kerül sor.
(3) Ha a törvény hatálybalépésének időpontjában az árverési vevő már befizette a teljes árverési
vételárat és az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló határozat még nem emelkedett jogerőre,
a) a végrehajtó a törvény hatálybalépését követő 3 0 napon belül tájékoztatja az árverési vevőt arról,
hogy kérheti az árverési vételár előlegen felüli részének visszafizetését;
b) az árverési vevő írásban előterjesztett kérelmére – ha fennállnak a visszafizetés feltételei – a
végrehajtó 15 napon belül visszafizeti az előlegen felüli vételárrészt az árverési vevőnek.
45. § (1)[33]
(2) Hatályát veszti az Art. 156/A. §-a (12) bekezdésének első mondata.
46. §[34]
47. § E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg:
a) a Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a
joghatóságról, valamint a bírósági határozatok végrehajtásáról (3. § és 4. §),
b) a Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői
felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (4. §),
c) az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott
követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról (4. §),
d) az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési
meghagyásos eljárás létrehozásáról (2. §, 4. §, 6. §, 7. § és 23. §),
e) az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések
európai eljárásának bevezetéséről (1. §, 2. §, 4. §, 5-7. § és 23. §) .
48. § E törvény 1-42. §-a és 45-47. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti. E § 2009. január 3-án
hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.
[2] Ezen törvény 43. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2008.12.12.
[3] Ezen törvény 43. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2008.12.12.
[4] Ezen törvény 43. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2008.12.12.
[5] Ezen törvény 43. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2008.12.12.
[6] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[7] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[8] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[9] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[10] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[11] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[12] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[13] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[14] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[15] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[16] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[17] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[18] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[19] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[20] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[21] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[22] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[23] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[24] Ezen törvény 43. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2008.12.12.
[25] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[26] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[27] Ezen törvény 43. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2008.12.12.
[28] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[29] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[30] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[31] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[32] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[33] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.
[34] Ezen törvény 43. § (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2009.01.01.